Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Nákup a převzetí zboží

Objednání ON-line

Odesláním internetové objednávky do internetového obchodu Autorádia - hifi provozovaným společností Menimo sro vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při registraci v první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Pokud kupující převezme zboží na fakturu s pozdější úhradou kupní smlouva vzniká v momentě převzetí dokladu a zboží. V případě neuhrazení celé částky do uvedeného data, za zboží uvedené na faktuře, bude doklad stornován a zboží bude bráno jako neprávem nabyté.

3) Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží si lze také vyzvednout v kamenné prodejně Autorádia - Hifi, Vratislavova 58/3, Praha 2. Také nás můžete kontaktovat na telefonu 603 487 497.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Nepřevzetí objednávky, nebo zásilky

Při zasílání objednávky na dobírku, je zákazník informován o odeslání na uvedený email. Při nepřevzetí zboží z jiných důvodů, než je poškození zásilky, bude dle uvážení prodávajícího požadována po kupujícím částka dopravného a manipulační poplatek, který se určí po přezkoumání celé situace. Minimální paušální poplatek při nepřevzetí odeslané zásilky bez včasného udání důvodu a odstoupení od kupní smlouvy činí 150,-. Úhradu tohoto poplatku je nutné provést do 5ti dnů od ukončení úložní lhůty, nebo neúspěšném doručení na účet 43-2621020257/0100.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Toto platí pouze u nového zboží. Zboží nakoupené prostřednictvím internetového obchodu nebo na prodejně má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba nárok do 16 dnů ( zákonem stanovená lhůta je 14 dnů) od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. U prodeje na IČO je doba na vrácení zboží 14 dní, ale je účtován manipulační poplatek 12% z částky za vracené zboží uvedené na faktuře. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. U již instalovaného, nebo používaného zboží je účtován manipulační poplatek 12% z částky za vrácené zboží - ponížené o poplatky za vrácení. V případě poškození, či vizuální vady bude výše odečítané částky upřesněna na místě. Při nekompletním balení, nebo poškození obalu je zákazníkovi odečtena částka za tyto nedostatky. Následně bude zákazníkovi předána, nebo převedena na účet příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Reklamační řád Autorádia - Hifi a Menimo s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).
Prodávající se rozumí společnost Menimo s.r.o.,Vratislavova 58/3, Praha 2, 12800 - provozovatel internetového obchodu Autorádia - Hifi. Kupující je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
Záruční list je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží. Záruka může být také vyznačena na účtence přiložené ke zboží.
Reklamací se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně na adresu Menimo s.r.o., Vratislavova 58/3, Praha 2, 12800, e-mailem na adresu info@autoradia.biz, telefonicky na telefonním čísle +420 603 487 497 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
- pokud nebyla vada reklamována v záruční době
- při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
- při jakýchkoliv změnách v původních údajích v záručním listě provedených kupujícím
- porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil
- při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
- poškozením zboží živelnou událostí

3. Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v potvrzeném záručním listě,nebo na vydaném pokladním dokladu, který je kupujícímu zaslán se zbožím,nebo je vystaven při nákupu v prodejně.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Je-li nutné, aby byl výrobek zapojen odborně způsobilou a oprávněnou osobou (servisním technikem), začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace výrobku a to, pokud si kupující objednal instalaci výrobku nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít po skončení záruční opravy.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží nebo od převzetí zboží s novou součástkou.
Minimální záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců.

4. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo:
na bezplatné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, jde-li o vadu odstranitelnou. Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věciV případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

5. Potvrzení převzetí zboží a vystavení reklamačního listu

Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do přepravního reklamačního protokolu.
Pokud po rozbalení zásilky zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně na emailovou adresu prodejce Menimo s.r.o. info@autoradia.biz, telefonicky na telefonním čísle +420 222 516 171. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

6. Způsob reklamace a jejího vyřízení

Reklamace vyřizuje společnost Menimo s.r.o., Vratislavova 58/3, Praha 2, 12800, e-mailem info@autoradia.biz, telefonicky na telefonním čísle +420 603 487 497. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, tj. kam má kupující vadné zboží doručit (provozovna prodávajícího, autorizované servisní pracoviště apod.). Adresa pro zaslání zboží Autorádia-Hifi, Korálová 1050, 25168 Kamenice. Seznam autorizovaných servisních pracovišť je součástí dokumentace zasílané spolu se zbožím - platí pouze u výrobků s českým záručním listem.
Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil fakturu a správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list, který byl potvrzen prodávajícím a pokud byl součástí dodávky.
Dále je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.
O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.
Zákazník se může o stavu reklamace informovat buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (info@autoradia.biz).

7. Doba k vyřízení reklamace

Doba k vyřízení reklamace je 30 dní. Tuto skutečnost kupující přijímá převzetím potvrzení o reklamaci přístroje.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   O nákupu