Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamace a záruční oprava na Autorádia-Hifi.cz

Reklamace a záruční podmínky na Autorádia-Hifi.cz

1. Všeobecná ustanovení

 • Reklamační řád ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamační řád provozovatele eshopu Autorádia-Hifi.cz společnosti Menimo sro, IČ  28432789, se sídlem Vratislavova 58/3, 12800 - Praha 2, C 141100 vedená u Městského soudu v Praze obsahuje informace pro spotřebitele jak přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
 • Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout vše potřebné pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém jej kupující neposkytl.
 • Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.


2. Záruční podmínky

 • Záruční doba u nových produktů je 24 měsíců.
 • Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné užívat výrobektak, jak jej popisuje výrobce a nebude jej využívat k nevhodnému účelu. Poškození produktu při nevhodném užívání a manipulaci nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození nenadálou událostí jakéhokoli charakteru. Produkt musí být používán v běžných podmínkách a prostorech k tomu určených. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 • Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženým návodem, kde je popsáno jak s výrobkem zacházet, jak jej zapojit a udržovat. Různé mechanické, či elektronické poškození , které vznikne nesprávným používáním, manipulací, cizím předmětem, nebo neodbornou instalací nemůže být řádně reklamováno. Při takto poškozeném produktu záleží na posouzení prodávajícího, jeho zástupce, nebo servisního střediska, zda bude reklamace uznána, nebo uznána z části či dokonce zamítnuta.


3. Základní podmínky reklamace

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby a to důsledkem jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby, či vyšisováním sluníčkem.
 • Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od koupě zboží.
 • Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na její opravu, či výměnu dané součásti výrobku.  
 • V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 • Nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebop na ni byl upozorněn, nebo pokud byla poskytnuta na dané zboží sleva z důvodu této vady. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní. Zboží nesmí být při reklamaci v zatřísněném stavu a nesmí být do výrobku zasahováno.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 15 dnů od vypršení reklamační lhůty, nebo kontaktování zákazníka na uvedený telefon, nebo email v předávacím protokolu, bude účtováno skladné ve výši 100,- Kč za den.


4. Místo a způsob uplatnění reklamace

 • K reklamaci je nutmé mít sebou doklad o koupi a kompletní výrobek. Při zasílání na naší adresu je nutné zboží pečlivě zabalit do pevného obalu.
 • Reklamaci lze uplatnit na adrese Menimo sro, Korálová 1050, 25168 Kamenice nebo Autorádia-Hifi, Na Pankráci 49, 14000 Praha 4.
 • Reklamaci zakoupeného zboží na eshopu lze odeslat na adresu  Menimo sro, Korálová 1050, 25168 Kamenice. Po doručení zboží budete informováni. Reklamační doba začíná běžet následující den po obdržení zásilky, která musí obsahovat popis závady, doklad o koupi, kontaktní údaje zákazníka a musí být správně zabalená.


5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • U bazarového zboží se poskytuje záruka na funkčnost výrobku nikoliv na opotřebení či kosmetické vady výrobku.

6. Závěrečná ustanovení

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující právo podat návrh na mimosoudní řešení u
 •   České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,Štěpánská 15,120 00 Praha 2,Email: adr@coi.cz,Web: adr.coi.cz


REKLAMACE: INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 • Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.
 • Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.

SPRÁVNÝ POSTUP PŘIJETÍ REKLAMACE OD ZÁKAZNÍKA

 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
 • Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
 • Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

LHŮTY PRO ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH A PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

 • V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

KOMPETENCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

 • Je třeba uvést, že občanský zákoník nestanoví oprávnění České obchodní inspekce k vymáhání příslušných ustanovení tohoto zákona. Občanský zákoník nelze považovat za zvláštní právní předpis pod dozorem ČOI ve smyslu § 2 zákona č. 64/1986 Sb. Jedná se o soukromoprávní předpis upravující občanskoprávní vztah, kdy každý z účastníků má rovné postavení, na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, které jsou charakteristické ovlivňováním právního postavení účastníků zpravidla státními orgány. V této oblasti tedy Česká obchodní inspekce postihuje jednání, které je v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně pak nedodržení jeho ustanovení § 13 a § 19, která upravují po formální stránce průběh reklamačního řízení.
 • Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.

Potřebujete poradit ? Reklamace a záruční oprava na Autorádia-Hifi.cz

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   O nákupu